Verlof buiten de schoolvakantie

De leerplichtwet biedt geen ruimte voor snipperdagen en/of verlofdagen buiten de schoolvakanties om.

Voor gewichtige omstandigheden kunt u buitengewoon verlof krijgen van de directeur. Hieronder vallen sommige jubilea en wettelijke verplichtingen.

Voor de aanvragen buitengewoon verlof gelden bij ons op school de volgende regels:

  • aanvragen voor verlof worden schriftelijk gedaan op het daartoe bestemde formulier
  • voor verlof van meer dan tien dagen zal, naast de directeur, ook de leerplichtambtenaar toestemming moeten geven
  • ongeoorloofd verzuim moet aan de leerplichtambtenaar worden gemeld

 

Het formulier voor het aanvragen van buitengewoon verlof dienst minimaal zes weken voorafgaand aan het verlof, ondertekend bij het secretariaat ingeleverd te zijn. De medewerkers van het secretariaat zorgt voor verwerking van uw aanvraag en koppelt terug of het wel/niet is toegezegd is.

vakanties en vrije dagen 2023/2024