Medezeggenschapsraad

Op schoolniveau is een deelmedezeggenschapsraad (DMR) actief. De DMR is de plek voor meedenken, adviseren en instemmen. Burgemeester de Wildeschool, VierTaal College Schagen en de dienstverlening hebben een gemeenschappelijke deel- medezeggenschapsraad (DMR) conform de Wet Medezeggenschap scholen.

In de DeelRaad zitten vier ouders en vier medewerkers. De personeelsgeleding van de DeelRaad heeft regelmatig contact met de leerlingenraad van VierTaal College over het functioneren van de school.

Daarnaast stelt VierTaal een kwaliteitszetel beschikbaar voor een ouder van een leerling die vanuit de Ambulante Dienst wordt begeleid in het regulier onderwijs. De regiodirecteur is als directe vertegenwoordiger namens het bestuur (mede-) verantwoordelijk voor regelmatig overleg met de DeelRaad. De leden van de Deelraad worden eens in de drie jaar gekozen. De verslagen van de vergaderingen van de DeelRaad worden gepubliceerd en zijn in te zien op school en op de website.
Er is voor ouders een e-mailadres om in contact te komen met de DeelRaad:

dmr-viertaal-regionhn@viertaal.nl