Orthopedagoog

De primaire taak van de orthopedagoog is het bevorderen van de schoolresultaten en het emotioneel welbevinden van de leerlingen. De orthopedagoog biedt begeleiding aan leerlingen met problemen, gericht op het succesvol afronden van elk schooljaar.

De begeleiding door de orthopedagoog gebeurt door ondersteunen en coachen van docenten in de klas en door het voeren van diagnostische en begeleidende gesprekken met individuele leerlingen (eventueel strikt vertrouwelijk).

Indien noodzakelijk begeleidt en verwijst de orthopedagoog naar externe instellingen voor hulpverlening.

Daarnaast heeft de orthopedagoog een taak rondom de dossiervorming en het leerlingvolgsysteem. De orthopedagoog stuurt mentoren/leerling coaches aan bij het opstellen en evalueren van groepsplannen en het ontwikkelingsperspectief plan (OPP). De orthopedagoog is aanwezig bij groepsbesprekingen waarin groepsplannen en het OPP worden besproken op onderwijsbehoeften, hulpvragen en voortgang op de gebieden: leren leren, sociaal-emotioneel, communicatie en didactiek.

Tevens voert de orthopedagoog informatieve en ondersteunende gesprekken met ouders/verzorgers over hun kind en werkt daarbij samen met externe hulpverlenende instanties.